Eggs

SMITH QUALITY

BROWN OR WHITE LARGE EGGS

1 DOZEN

$4.50

ORGANIC

CAGE FREE EGGS

1 DOZEN BROWN

$5.50