Eggs

SMITH QUALITY

BROWN OR WHITE LARGE EGGS

1 DOZEN

$3.99

ORGANIC

CAGE FREE EGGS

1 DOZEN BROWN

$5.50

 

;)